Για την ανέγερση – εξοπλισμό – επισκευή της τουριστικής εγκατάσης σας η επιλογή της εταιρείας μας σας προσφέρει:

  • Συνολική αντιμετώπιση και κατασκευή όλων των επιμέρους φάσεων του έργου, κτίρια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, πισίνες, περιβάλλων χώρος, αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο tennis).
  • Ανάληψη του έργου από οποιαδήποτε φάση και παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.
  • Τήρηση σύγχρονων προδιαγραφών κατασκευής, αυστηρό χρονοδιάγραμμα εργασιών και δυνατότητα επιλογής υλικών ή/και εργασιών.
  • Μεγάλη εμπειρία και γνώση των συνθηκών, οικονομοτεχνική υποστήριξη του έργου σε περίπτωση ένταξης του σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.