Συνέπεια

Τήρηση με συνέπεια χρονοδιαγράμματος παράδοσης χωρίς εκπτώσεις στο τελικό αποτέλεσμα.

Skip to content